Dysfagi, om ät- och sväljsvårigheter

Ät- och sväljsvårigheter, dysfagi, kan leda till näringsbrist, lunginflammation och försämrad livskvalitet. I Sverige finns närmare en halv miljon människor med mer eller mindre uttalade sväljningsproblem vilket kan drabba alla från nyföddhetsperioden till sena ålderdomen.

Dysfagi har länge varit ett dolt problem och okunnigheten även inom den medicinska professionen har varit påtaglig fram till 1980-talet. Innan Internet hade kommit till användning för allmänheten att söka sig fram om dysfagi, fanns ett stort behov av patientföreningar/förbund för att hjälpa patienter att komma till rätta inom de mångfacetterade diagnostik- och behandlingsmöjligheterna för de med dysfagi.

Landets första dysfagiförening startade i Linköping år 1992. Fyra år senare bildades Svenska Dysfagiförbundet. Vid den tiden var begreppet dysfagi tämligen okänt för allmänheten varför den tidskrift som gavs ut hade namnet Sväljaren under de första åtta åren. Tidskriften döptes därefter om till Dysfaginytt och kom ut fyra gånger per år. Att hålla igång förbund, förening och Dysfaginytt med helt ideella krafter blev i långa loppet omöjligt och Svenska Dysfagiförbundet och Dysfagiföreningen fick läggas ner under 2011.

Informationsteknologin via internet erbjuder nu nya vägar för information och kommunikation. Det som förr förmedlades via Dysfaginytt och Dysfagiförbundets hemsida är nu tillgängligt här på www.dysfagi.se.

Denna webbsajt uppdateras dock endast sporadiskt och vi eftersöker en person med engagemang som skulle vilja ta över sidan.

Kontakta oss via https://www.facebook.com/dysfagi